Žádosti o dotace MŠMT – Program VIII na rok 2017

9. 11. 2016

FAČR oznamuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách vyhlášení státní podpory na období 2017 – 2019, týkající se programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Jedním z vyhlášených programů  v celkové částce 1 mld Kč (!) pro rok 2017 je Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, který je určen na podporu organizace sportu v základních článcích spolků.

Žadateli o tuto podporu na MŠMT jsou přímo spolky ( SK/TJ ) bez účasti FAČR. 

Pro orientaci Vám v příloze zasíláme seznam 2491 klubů (!) , které mohou být potencionálními žadateli o podporu z tohoto programu – neboť dle evidence členské základny v IS FAČR splňují kritéria 1 až 3 viz níže: … 

Oprávněný žadatel musí splňovat tato základní kritéria:
1) Spolek musí vykonávat sportovní činnost po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti
2) Spolek musí mít  členskou základnu mládeže v počtu alespoň 12 členů do 18 let
3) Minimální výše členského příspěvku činí 100,- Kč na období 1 roku na osobu u dětí a mládeže do 18 let
4) spolek vede účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů“

Kluby v seznamu jsou uváděny dle geografické příslušnosti  ke kraji respektive okresu.

Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30.listopadu 2016 a každý žadatel (Sk/TJ ) smí podat v programu pouze jednu žádost.

Informace k Programu VIII.

Další specifické vymezení a účelové určení podpory včetně přesného způsobu podávání žádostí naleznete ve vyhlášení státní podpory na stránkách MŠMT.

Zdroj: www. fotbal.cz

Die leidenschaft zum schreiben begleitet mich sc

Přílohy